"Fra korvetten Ørnen så jeg ut over det urolige hav, som vidt og bredt rullet sine bølger i skiftende lys og skygger; i det fjerne var havet blå-fiolett, skygget med sortblått, - her tindret det lysegrønt og klart i solglimtene, når det gikk en rift i de jagende skyer. Men hist nede under havet og bølgene ligger Egypt; hvert øyeblikk kunne vi vente å se vidunderlandet stige opp i synskretsen."

Asbjørnsenselskapet – vedtekter Bjørn Ringstrøm

Vedtatt av årsmøtet 23. april 2008.

Forside Jule-Træet 1852

Forside Jule-Træet 1852

§1 Formålsparagraf. Asbjørnsenselskapet har som formål å utbre kunnskap om Peter Christen Asbjørnsens liv og hans virke som folkeminnesamler, folklorist, forstmann, naturvitenskapsmann,  folkeopplyser, forfatter, oversetter og friluftsmann. Arbeidet skal primært foregå på et litterært plan, men også i form av turer i Asbjørnsens fotspor, ekskursjoner og seminarer.

§2 Medlemskap. Medlemskapet er åpent for alle som betaler årskontingent.

§3 Årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.  Innkalling til årsmøtet skal være vedlagt årsberetning, budsjettforslag, valgkomiteens innstilling og revisorgodkjent regnskap, og skal sendes ut med minst 14 dagers varsel. Styret skal legge fram planer for kommende år.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende så tidlig at de kan bli nevnt i  innkallingen. Dersom styret eller minst 20 % av medlemmene ønsker det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte med en ukes varsel. Årsmøtet velger møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokollen.

§4 Styret. Styret skal lede selskapet i henhold til vedtektene og til vedtak fattet på årsmøtet.

§5 Valg. Styret velges på årsmøtet og består av leder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder velges hvert år. Styremedlemmer velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år om gangen. Årsmøtet velger hvert år valgkomité som består av tre medlemmer. Revisor velges for to år.

§6 Stemmerett og årskontingent. Enhver som har betalt årskontingent, er stemmeberettiget på årsmøtet. Foreninger og institusjoner har bare én stemme. Størrelsen på kontingenten fastsettes av årsmøtet. Husstandsmedlemmer betaler halv kontingent, foreninger og institusjoner betaler dobbel kontingent. Kontingenten betales for hele året, uansett når på året man blir medlem.

§7 Juletræet. Selskapets årsskrift skal ideelt sett foreligge før 15. november hvert år. Bare hovedmedlemmer får årsskriftet.

§8 Vedtektsendringer. Endringer av vedtektene må være foreslått i innkallingen til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. Ved alle avstemninger kan lederen benytte seg av dobbeltstemme.

§9 Avvikling. Oppløsning av selskapet vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært.